Wybór oferty w postępowaniu Zapytanie ofertowe 6/2018

8 czerwca 2018

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
zgodnie z zasadą konkurencyjności, w trybie zapytania ofertowego na zadanie:
Usługi społeczne w ramach projektu „Dobre wsparcie – system lokalnych usług” -  zapytanie ofertowe nr 6/2018,
publikacja zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 18.05.2018
wybrała ofertę firmy:
Bemo Motors sp. Z o.o., ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań
Cena ofertowa:  119 000,00  zł

 

Projekt „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
Priorytet VII Włączenie społeczne,  Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Numer projektu RPZP.07.06.00-32-K006/17.

 Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas