Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Przejdź do strony głównej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych

Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska (lider projektu), Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej realizuje projekt pn. Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych, współfinansowany ze środków  Euorpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Program skierowany jest do osób osób niesamodzielnych, zależnych od innych (osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające pomocy w czynnościach dnia codziennego) o niskim dochodzie (771 zł przy gospodarstwie wieloosobowym; 951 zł przy gospodarstwie jednoosobowym).

W ramach projektu oferujemy:
- sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
- likwidowanie barier architektonicznych w miejscach zamieszkania,
- przewóz osoby niesamodzielnej lub personelu sprawującego opiekę,
- nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne,
- korzystanie z wypożyczalni sprzętu wspomagającego,
- poradnictwo psychologiczne,
- szkolenia dla opiekunów faktycznych,
- opieka wytchnieniowa (na czas wyjazdu służbowego opiekuna, remontu itp.)
- wsparcie faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych (szkolenia, doradztwo, pomoc psychologiczna, grupy samopomocowe)
- opiekę fizjoterapeuty.

Zgłoszenia oraz więcej informacji pod adresem rodzina@caritas.pl oraz pod numerami:
Joanna Zembal – koordynator projektu: 607 790 637
Anna Garbowska – tutor projektu: 500 300 813
Magdalena Pasiowiec – tutor projektu: 573 275 141

Projekt „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
Priorytet VII Włączenie społeczne,  Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Numer projektu RPZP.07.06.00-32-K006/17.Załączniki:

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

ul. Wieniawskiego 5
71-142 Szczecin

tel. 91 487 49 05
tel./fax 91 487 33 24

szczecin@caritas.pl

Realizacja: MadeNet.pl