Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Przejdź do strony głównej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Projekty realizowane z udziałem środków publicznych w roku 2018

Zobacz także:

Gmina Miasto Szczecin 

 1. Zapewnienie gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecin, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej formy pomocy (WSS/II/2/2018)
 2. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych (WSS/II/8/2017 aneks na 2018 r.)
 3. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (WSS-VII.20.2018.ES)
 4. Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli (WSS/II/10/2017 aneks na 2018 r.)
 5. Prowadzenie prac społecznie użytecznych (19/2018)
 6. Prowadzenie prac społecznie użytecznych (13/2018)
 7. Akademicki Szczecin (BS-III.032.56.2018.AH)
 8. Organizacja wypoczynku zimowego (WOś-II.PS/3/2017)
 9. Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA (WGKiOŚ 152/2018)
 10. Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w tym zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowych dla mieszkańców Szczecina jako zagospodarowanie czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych" (WSS-VIII.33.2018.RFS)
 11. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwó dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomoca MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego" w formie półkolonii (WSS-VII.33.2018.ES)
 12. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwó dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomoca MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego" w formie kolonii (WSS-VII.29.2018.ES)
 13. Spotkania wspólnotowe dla trzeźwiejących alkoholików, ludzi pijących szkodliwie i ryzykownie i ich rodzin w Rokitnie (WSS-VIII.42.2018.RFS)

Gmina Miasto Stargard

 1. Prowadzenie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia (SP.5-02/2016 aneks na 2018 r.)
 2. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci (SP.5/3/2017)
 3. Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych (SP.I.7/106/2018)
 4. Realizacja działań na rzecz przeciwdziałaniu bezdomności (SP.II.3/7/2017)

Powiat Stargardzki

 1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (10/2018)

Gmina Miasto Świnoujście 

 1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w połączonej formie tj. opiekuńczej i specjalistycznej - świetlicy środowiskowej w Świnoujściu, przy ul. Hołdu Pruskiego 11 (WZP/5/2017)
 2. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Piłsudskiego 11 (WZP/44/2017)
 3. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sosnowej 5a (WZP/45/2017)
 4. Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu (WZP/9/2018)

Gmina Dębno

 1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci (MGKPiRPA.18.2018)

Gmina Nowogard

 1. Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci (RLFKiS.271.38/2018)
 2. Prowadzenie zajęć "Od rytmiki do tańca" (RLFKiS.271.36.2018.UB)
 3. Organizacja festynu rodzinnego "Od Seniora do Juniora" (RLFKiS.271.35/2018.UB)
 4. Zajęcia EkoEdukacyjne "Ekologia i ochrona zwierząt na co dzień" (RLFKiS.271.37/2018)
 5. Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci (RLFKiS.271.103.018.UB)

Gmina Kołbaskowo

 1. Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2018 roku (38/2018)

Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski

 1. Program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - "Organizacja i prowadzenie terapeutycznej Grupy Wstępnej oraz wykładów i zajęć edukacyjnych dla ludzi bezdomnych, pijących ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych od alkoholu" (WWS/33/18)

Wojewoda Zachodniopomorski

 1. Program Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok - Wsparcie rodzin i osób bezdomnych (386/S1/2018)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 1. Pokonać bezdomność (DPS/B/129/2018)
 2. Pokonać bezdomność- dodatkowy (DPS/B3/56/2018)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 1. Program Erasmus+ "MOC - Młodość, Otwartość, Ciekawość" (20178-1-PL01-KA125-050048)

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

pl. Matki Teresy z Kalkuty 5
71-622 Szczecin

tel. 91 487 49 05
tel./fax 91 487 33 24

szczecin@caritas.pl

Realizacja: MadeNet.pl