Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych

Zobacz także:

Zapraszamy na stronę projektu: http://dobrewsparcie.org/projekt/

„Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” – wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2020 r.

Z przyjemnością informujemy, iż został wydłużony termin realizacji  projektu pn. „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” do dnia  30.06.2020 r.
Przewidziany jest nabór ciągły, w miarę dostępnego zakresu i rodzaju usług
w projekcie w okresie od 02.01.2018 roku do 30.06.2020 roku do wyczerpania puli uczestników i/lub puli środków finansowych na realizację Projektu.


Aktualny Regulamin projektu w załączniku:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska (lider projektu), Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej realizuje projekt pn. Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych, współfinansowany ze środków  Euorpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Program skierowany jest do osób niesamodzielnych, zależnych od innych (osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające pomocy w czynnościach dnia codziennego) o niskim dochodzie (792 zł przy gospodarstwie wieloosobowym; 1051,50 przy gospodarstwie jednoosobowym).

W ramach projektu oferujemy:
- sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
- likwidowanie barier architektonicznych w miejscach zamieszkania,
- przewóz osoby niesamodzielnej lub personelu sprawującego opiekę,
- nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne,
- korzystanie z wypożyczalni sprzętu wspomagającego,
- poradnictwo psychologiczne,
- szkolenia dla opiekunów faktycznych,
- opieka wytchnieniowa (na czas wyjazdu służbowego opiekuna, remontu itp.)
- wsparcie faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych (szkolenia, doradztwo, pomoc psychologiczna, grupy samopomocowe)
- opiekę fizjoterapeuty.

Zgłoszenia oraz więcej informacji pod adresem rodzina@caritas.pl oraz pod numerami:
Joanna Zembal – koordynator projektu: 607 790 637
Anna Garbowska – tutor projektu: 500 300 813
Magdalena Pasiowiec – tutor projektu: 573 275 141

Projekt „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
Priorytet VII Włączenie społeczne,  Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Numer projektu RPZP.07.06.00-32-K006/17.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN.

„Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

a)  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;

b)  minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.

       2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych  odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:

a)   abi@wzp.pl

b)   iod@miir.gov.pl

      3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), którego jest  Pani/Pan uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.

      4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c   oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.

      5. Pani/Pana dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt  i partnerom - Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin; Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej , ul. Biskupa Czesława Domina  8, 75-061 Koszalin; Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  ul. Wieniawskiego 5, 71-142 Szczecin; Województwo Zachodniopomorskie, Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

     6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

     7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

     8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

     9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku wniosków o udostępnienie danych, ich aktualizację czy żądanie usunięcia oraz jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy kontaktować się, wysyłając e-mail na adres:  biuro@ndsfund.org  lub list na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin.

    10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    11. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

 

W związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation, czyli pakietu 
zmian w rozporządzeniach unijnych uproszczających zasady finansowe, 
znowelizowane zostały Wytyczne w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
Nowelizacja obejmuje usunięcie z WLWK następujących wskaźników:
•       Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym  bez osób pracujących, 
objętych wsparciem w programie
•       Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie
•       Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu objętych wsparciem w 
programie
W związku z powyższym dokonano z dniem 28082018 r. zmiany w formularzu 
zgłoszeniowym do projektu pn. „Dobre wsparcie – system lokalnych usług 
społecznych”  dla osób niesamodzielnych i  kandydatów do objęcia 
wsparciem opiekun faktyczny osoby niesamodzielnej/osoby świadczącej 
usługi społeczne w społecznościach lokalnych i kandydatów do pełnienia 
tych funkcji usunięto następujące dane zbierane od Uczestników Projektu:
•       Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
•       w tym: gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
•       Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i 
dzieci pozostających na utrzymaniu

DO POBRANIA AKTUALNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, iż podstawa wyliczenia kryterium dochodowego (dotyczy osób niesamodzielnych) uległa od 01102018 roku podwyższeniu na podstawie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001358

KRYTERIUM DOCHODOWE - DOTYCZY OSÓB NIESAMODZIELNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 01.10.2018 R.:

Osoba, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, 
o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

czyli:

Program skierowany jest do osób niesamodzielnych, zależnych od innych (osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające pomocy w czynnościach dnia codziennego) o niskim dochodzie (792 zł przy gospodarstwie wieloosobowym; 1051,50 zł przy gospodarstwie jednoosobowym).

Zmiana Regulaminu Udziału w Projekcie pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych", Numer projektu RPZP.07.06.00-32-K006/17

 

Dodano załącznik nr 12 Lista obecności na spotkaniu warsztatowym oraz zmianie uległa numeracja załączników załącznik pn.

Wstępna karta zgłoszeniowa osoby niesamodzielnej, ma obecnie numer 13.

 

Zmiana Regulaminu Udziału w Projekcie pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych”, Numer projektu RPZP.07.06.00-32-K006/17

 

Dodano załącznik nr 5A  Karta pobytu Uczestnika projektu w mieszkaniu wytchnieniowym
 
 

Do pobrania aktualny regulamin z załacznikami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana od 25.03.2019 REGULAMINU udziału w projekcie

 

„Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych”

Numer projektu RPZP.07.06.00-32-K006/17

Zmiana od 25.03.2019 r.  Regulaminu Udziału w Projekcie pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych”, Numer projektu RPZP.07.06.00-32-K006/17

 

Zmianie uległ załącznik nr 9 

Dodano załącznik nr 13 Lista obecności na spotkaniu grupy samopomocowej


Do pobrania aktualny regulamin z załacznikami.Załączniki:

Zobacz wszystkie zdjęcia

Zainstaluj aplikację Caritas