Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Przejdź do strony głównej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Projekty realizowane z udziałem środków publicznych w roku 2017

Zobacz także:

Gmina Miasto Szczecin 

 1. Zapewnienie gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecin, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej formy pomocy (WSS/II/2/2017)
 2. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych (WSS/II/8/2017)
 3. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (WSS/II/57/15 aneks na 2017 r.)
 4. Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli (WSS/II/10/2017)
 5. Prowadzenie prac społecznie użytecznych (12/2017)
 6. Utworzenie i prowadzenie nowych placówek wsparcia dziennego (WSS/II/43/2016 aneks na 2017 r.)
 7. Organizacja wypoczynku zimowego (WOś-II.PS/08/2017)
 8. Organizacja szkoleń - "Człowiek uzależniony - rodzina w kryzysie" (WSS/VII/1/2017)
 9. Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w tym zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowych dla mieszkańców Szczecina jako zagospodarowanie czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych" (WSS-II.21.2017)
 10. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwó dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomoca MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego" w formie półkolonii (WSS-VII.10.2017.ES)
 11. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwó dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomoca MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego" w formie kolonii (WSS-VII.9.2017.ES)

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

 1. Prowadzenie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia (SP.5-02/2016 aneks na 2017 r.)
 2. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci (SP.5/3/2017)
 3. Realizacja programu dożywiania - szkoła, rodzina ... (SP.5/6/2017)
 4. Realizacja działań na rzecz przeciwdziałaniu bezdomności (SP.II.3/7/2017)

Powiat Stargardzki

 1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (T/U/1)
 2. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (6/2017)

Gmina Miasto Świnoujście 

 1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w połączonej formie tj. opiekuńczej i specjalistycznej - świetlicy środowiskowej w Świnoujściu, przy ul. Hołdu Pruskiego 11 (WZP/5/2017)
 2. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Piłsudskiego 11 (WZP/44/2017)
 3. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sosnowej 5a (WZP/45/2017)
 4. Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu (WZP/46/2017)

Gmina Dębno

 1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci (MGKPiRPA.524.1.2016) 

Gmina Nowogard

 1. Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci (WRLFKiS 9/2017)
 2. Prowadzenie zajęć "Od rytmiki do tańca" (WRLFKiS 42/2017)
 3. Organizacja festynu rodzinnego "Od Seniora do Juniora" (WRLFKiS 42/2017)

Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski 

 1. II Mistrzostwa Polski Osób Bezdomnych w szachach (WEiS/II/DJ/D/12/17)
 2. Organizacja szkoleń - "Człowiek uzależniony - rodzina w kryzysie" (WSS/8/17)
 3. V Forum Wolontariatu (WEiS/I/MS/D/7/17)
 4. Program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - "Organizacja i prowadzenie terapeutycznej Grupy Wstępnej oraz wykładów i zajęć edukacyjnych dla ludzi bezdomnych, pijących ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych od alkoholu" (WWS/24/17)

Wojewoda Zachodniopomorski

 1. Program Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2017 rok - Wsparcie rodzin i osób bezdomnych (283/S/2017)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 1. Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności (DPS/B/152/2017)

Ministerstwo Zdrowia

 1. Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacji działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania zawarta dnia 31.08.2017 w Warszawie (6/3/2.4/NPZ/2017/3218/814)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 1. Program Erasmus+ "MOC - Młodość, Otwartość, Ciekawość" (2017-PL01-KA105-037110)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 1. Montaż oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Dom Miłosierdzia "Betania", Poczernin 17, 73-110 Stargard (2017D0582S)

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

pl. Matki Teresy z Kalkuty 5
71-622 Szczecin

tel. 91 487 49 05
tel./fax 91 487 33 24

szczecin@caritas.pl

Realizacja: MadeNet.pl