CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ, działająca jako kościelna osoba prawna, na mocy Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (DZ.U. nr 29, z dnia 23 maja 1989 r., poz. 154 z późn. zm.) oraz §8 Statutu Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie z dnia 20.05.1998 roku,  ustanawiła i wyodrębniła pod względem organizacyjnym i rachunkowym w dniu 3 września 2014 jednostkę wspomagającą działalność Caritas pod nazwą CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (nazwa skrócona Caritas ASK DG).

 • Caritas ASK DG nie posiada osobowości prawnej, działa w oparciu o osobowość prawną Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i prowadzi działalność gospodarczą jako wyodrębniona jednostka organizacyjna.
 • Siedziba Caritas ASK DG jest zlokalizowana w budynku Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, przy ul. Wieniawskiego 5 w Szczecinie.
 • Celem Caritas ASK DG jest działalność gospodarcza, mająca na względzie wspieranie działalności statutowej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
 • Przedmiotem działalności Caritas ASK DG jest:

18.20.Z    Reprodukcja zapisanych nośników informacji
47.99.Z    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
47.91.Z    Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
49.42.Z    Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
55.20.Z    Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.B    Ruchome placówki gastronomiczne
56.10.A    Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.21.Z    Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29.Z    Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
68.20.Z     Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77.39.Z    Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z    Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z    Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z    Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z    Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
85.10.Z    Wychowanie przedszkolne
85.51.Z    Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z    Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z    Działalność wspomagająca edukację
86.90.E    Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10.Z    Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z    Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z    Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • Majątek Caritas ASK DG stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działania.
 • Dochody jednostki są przeznaczane na realizację wszystkich celów Caritas ASK DG.
 • Caritas ASK DG prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 • Kierownikiem jednostki jest każdorazowy Dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej powoływany przez Arcybiskupa Szczecińsko-Kamieńskiego.
 • Dla celów podatkowych jednostka występuje jako odrębny podmiot podatkowy działający w ramach Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, jako osoby prawnej.
 • Oświadczenia woli w imieniu jednostki składa jednoosobowo Dyrektor Caritas.
 • Dyrektor reprezentuje jednostkę na zewnątrz i kieruje bieżącą jej działalnością.
 • Roczne sprawozdanie z działalności jednostka przedstawia Arcybiskupowi Szczecińsko-Kamieńskiemu oraz Urzędowi Skarbowemu.
 • Decyzję o rozwiązaniu jednostki oraz o przekazaniu majątku podejmuje Dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
Zainstaluj aplikację Caritas