Zapytanie ofertowe nr 2/2020/RDW

1 lipca 2020

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/RDW na wykonanie zamówienia
na realizację usług specjalistycznych w ramach środków przyznanych na realizację projektu
„Region Dobrego Wsparcia”

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej jest partnerem projektu „Region Dobrego Wsparcia”  (zwanym dalej: projekt), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

W ramach projektu Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej zaprasza do składania ofert na usługi specjalistyczne

1.    Nazwa i adres Zamawiającego.
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Pl. Matki Teresy z Kalkuty 5
71-622 Szczecin

2.    Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usług specjalistycznych w zależności od potrzeb beneficjentów projektu: 

  • psycholog,
  • prawnik,
  • dietetyk,
  • logopeda,
  • masażysta-fizjoterapeuta,
  • podolog.


Zapraszamy do składania ofert przez powyżej wymienionych specjalistów. Projekt  realizowany przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej obejmuje 12 powiatów: szczeciński, stargardzki, policki, pyrzycki, myśliborski, gryfiński, łobeski, świnoujski, gryficki, kamieński, choszczeński, goleniowski. W tych powiatach zamierzamy zrekrutować ok 300 osób niesamodzielnych. W zależności od ich potrzeb będziemy kierować do nich specjalistów. Ze względu na niesamodzielność naszych beneficjentów praca głównie opiera się na spotkaniach w warunkach domowych. Informujemy, że uczestnicy projektu mieszkają często w miejscowościach, do których nie dociera transport publiczny. Dojazd specjalistów do tych miejsc jest po stronie oferenta, cena powinna więc zawierać również koszty dojazdu. Liczba godzin i miejsce realizacji zostanie określona dopiero po zbadaniu i określeniu potrzeb beneficjentów.  W formularzu oferty należy wpisać dotychczasowe doświadczenie pracy zawodowej, doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi-niesamodzielnymi oraz wykształcenie i kwalifikacje do wykonywania zawodu. Zapytanie ofertowe ma charakter ciągły – do odwołania lub wyczerpania środków na ten cel.

3. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: 01.07.2020 do 30.10.2022
Termin podpisania umowy z wykonawcą: w zależności od pojawiających się potrzeb beneficjentów

4.   Warunki udziału w postępowaniu.
Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1.    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2.    posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.    nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub  nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
5.    nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
6.    nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
7.    nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8.    nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
9.    nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
10.    Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

5.    Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków.
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
załącznik nr 2 – oświadczenia

6.    Opis sposobu przygotowania oferty.
A.    Wymagania podstawowe.
1.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.    Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
3.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4.    Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.
5.    Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
6.    Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
B.    Forma oferty.

1.    Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: pocztą tradycyjną lub osobiście
2.    Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
3.    Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

C.    Zawartość oferty.
Kompletna oferta powinna zawierać:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenia
    
7.    Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się Wykonawcami jest dyrektor Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ks. Maciej Szmuc lub  Joanna Zembal – koordynator projektu, e-mail: rodzina@caritas.pl , tel. 607 790 637

8.    Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Oferty należy składać w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, w okresie trwania projektu lub do odwołania przez Zamawiającego.

9.    Kryteria oceny ofert.
1)    Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2)    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium   Znaczenie procentowe kryterium  Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium (waga)
Cena [C]     80%    80 pkt
Doświadczenie  20%  20 pkt
     

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w formularzu oferty.
Punkty będą liczone według wzoru:  
              Cn
C   =  ------------    x  80 (waga kryterium)                               
              Cb  
 gdzie: C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)    
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert    
Cb – cena brutto oferty ocenianej

3)    Ostateczna ocena punktowa oferty:
a)    Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
b)    Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.
c)    Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
d) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

10.    Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.

1)    Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek oraz braków.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności). Uzupełnieniu nie podlegają: formularz ofertowy, wykaz osób oraz wykazy potwierdzające doświadczenie.
2)    Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
3)    Ogłoszenie wyników postępowania.
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail  wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i/lub stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie.

11.    Odrzucenie Wykonawcy.
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
d)    w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
e)    w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
f)    w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

12.    Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Wszelkie pytania i odpowiedzi odnośnie zapytania ofertowego Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, poprzez e-mail lub telefonicznie.

13.    Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

14.    Pozostałe informacje
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie.

 

Projekt „Region Dobrego Wsparcia” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
Priorytet VII Włączenie społeczne,  Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

 Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas