ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ nr 2/POL/2019

20 października 2019

Zamawiający: Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, ul. Wieniawskiego 5, 71-142 Szczecin

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej hali magazynowej dla przechowywania artykułów spożywczych wraz z chłodnią i częścią socjalną w Policach, ul. Fabryczna 12 - dz. nr 2365,  wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami

Założenia do projektu:
1. Magazyn jednokondygnacyjny o pow. 450 m2 i wys 7,2 do spojenia słupa i rygla dachu.
2. Chłodnia o pow. 115 m2 i wysokości 3,2 m
3. Część socjalna o pow. 35 i wysokości 3,2 m
4. Plac manewrowy o szerokości min 22m wraz z drogą dojazdową. Poziom hali równy z poziomem terenu.

Zakres prac:

1.PRACE WSTĘPNE
1.1. Badania geologiczne gruntu
1.2.Wystąpienia o warunki techniczne przyłączenia wody, kan. sanitarnej, prądu.
1.3. Przygotowanie mapy dla celów projektowych oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntu.
1.4. Koncepcja

2. ZAKRES PROJEKTÓW
2.1 Projekt planu zagospodarowania działki w zakresie projektu:
- dróg,
- zewnętrznej instalacji wody,
- zewnętrznej instalacji wody p.poż.
- zewnętrznej kanalizacji deszczowej,
- zewnętrznej instalacji sanitarnej,
- zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej zasilającej budynek hali,
- zewnętrzna instalacja oświetleniowa teren,
- kamery zewnętrzne,
- ogrodzenie z bramami i furtką,
- zieleń.
2.2. Projekt budynku:
- Architektura,
- Konstrukcja (wraz z projektem wykonawczym)
- Instalacje sanitarne wewnętrzne:
- wod-kan,
- woda p.poż. – hydranty wewnętrzne,
- ogrzewanie i ciepła woda w części socjalnej – zasilanie elektryczne ,
- wentylacja wywiewna z części socjalnej
- ogrzewanie części magazynowej
- Instalacje chłodnicze w podziale na 3 komory
- Wewnętrzne instalacje elektryczne
- oświetlenia ogólnego i miejscowego
- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- gniazd wtykowe 1 faz. i 3 faz.
- instalacja wyrównawcza i uziemiająca
- odgromowa i ochrony przepięciowej
- rozdzielnica główna nn 0,4 kw
- linie zasilające urządzenia
2.3. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
2.4. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
2.4. Wizualizacje
2.5. Nadzory autorskie.

Czas opracowania
- projekt koncepcyjny do zatwierdzenia przez Zamawiającego – max. 2 tygodnie,
- prace wstępne max. 6 tygodni,
- projekt budowlany do pozwolenia na budowę – max. 8 tygodni po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego.
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – max. 18 tygodni po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego.

Kod CPV
71220000-6
Nazwa kodu CPV
Usługi projektowania architektonicznego

Cel zamówienia: wyłonienie wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 01.11.2019 r. do 20.03.2020 r.
Kryterium wyboru: cena 100 %
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składnia oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą w kopercie należy umieścić napis „ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ nr 2/POL/2019”
Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres szczecin@caritas.pl
Termin złożenia oferty: 29.10.2019 r godzina 16.00
Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt z osobą prowadzącą zamówienia w imieniu zamawiającego:
ks. Maciej Szmuc, Tel.: +48 513 021 221, +48 914 874 905, mszmuc@caritas.pl    Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas