Zapytanie ofertowe 1/BUL/2018

19 października 2018

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznej z badań gruntu  na  działkach  nr 8/14 i 13/1 położonych w obrębie nr 1086 miasta Szczecina przy ul. Bulwar Gdański 31

  • Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt. 8 ustawy)
  • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
  • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

Nr sprawy: 1/BUL/2018
Zamawiający :  Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Adres: ul. Wieniawskiego 5, 71-142 Szczecin
tel. 914874905
NIP 8512058679
e-mail: szczecin@caritas.pl

Osoba do kontaktów:  ks. Maciej Szmuc, 513 021 221, ksmac@wp.pl


1.  Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1  Badania geologiczne

a)  Wykonanie otworów geotechnicznych do osiągnięcia rodzimego gruntu nośnego w ilości 3 szt. (minimalna głębokość odwiertów 15 m) wraz z sondowaniem podłoża gruntowego pod rozbudowę na obszarze wskazanym przez Zamawiającego.

b)   Określenie nośności gruntu i jego stateczności,

c) W przypadku wystąpienia wód gruntowych wykonanie badań wód gruntowych, a w szczególności określenie głębokości nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody.

1.2  Na dokumentację geologiczną składają się opracowania:

a) Opinia geotechniczna wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MTBIGM z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.  

b) Sprawozdanie z badań geotechnicznych.

Szczegółowy charakter badań uregulowany został w ramowym wzorze umowy.

2. Opis sposobu przygotowania oferty

2.1 Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.2 Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta, w tym także koszt z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

3.  Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,   wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  - 100 %

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

4.1 Miejsce realizacji zamówienia: działki nr 8/14 i 13/1 położone w obrębie nr 1086 miasta Szczecina przy ul. Bulwar Gdański 31 miasta Szczecina, nieruchomość użytkowana przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości.

4.2 Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy. Dokładny czas ewentualnych oględzin terenu i wykonywania badań uzgodnić z użytkownikiem (tel. 91-462-45-03)

5. Termin, miejsce i forma składania ofert:

5.1.   Ofertę należy przesłać na adres  Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ul. Wieniawskiego 5, 71-142 Szczecin lub na adres mailowy: szczecin@caritas.pl lub ksmac@wp.pl w terminie do dnia 05.11.2018. Liczy się data wpływu oferty do siedziby lub za adres mailowy Zamawiającego.

5.2 Oferta powinna zawierać opis – „Oferta – Badania geologiczne Bulwar”.

5.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Szczególne warunki zamówienia

6.1.  Na nieruchomości planowana jest zabudowa 3-kondygnacyjna z nieużytkowym poddaszem w zabudowie obrzeżnej zgodnie ze szkicem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

6.2.     W miejscu odwiertów pod planowaną zabudowę w latach 30 XX w. istniała zabudowa, w związku z czym istnieje możliwość, że grunt jest zagruzowany lub występują resztki fundamentów pod poziomem terenu.

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie podana na stronie internetowej http://www.szczecin.caritas.pl/aktualnosci-dzial-258.htm w terminie do dnia 07.11.2018 Publikacja informacji o wybraniu wykonawcy oraz zawiadomienia o terminie i miejscu zwarcia umowy na wymienionej stronie internetowej będzie równoznaczna z dostarczeniem jej  oferentowi.Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas