Wybór oferty w postępowaniu Zapytanie ofertowe 5/2018

8 czerwca 2018

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w trybie zapytania ofertowego na zadanie:
Usługi społeczne w ramach projektu „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych” -  zapytanie ofertowe nr 5/2018,
publikacja zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 15.05.2018
wybrała ofertę firmy: MEDICAS Anna Krawiec,  Police, ul. Korczaka 20/1
Cena ofertowa: 58 989,11 zł

Projekt „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
Priorytet VII Włączenie społeczne,  Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Numer projektu RPZP.07.06.00-32-K006/17.Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas