Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Przejdź do strony głównej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Jak odliczyć darowiznę na Caritas

Zobacz także:

Osoby prawne (np.: firmy) mogą przekazaną darowiznę odpisać od dochodu:

do 10% uzyskanego dochodu, gdzie potwierdzeniem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Caritas. Jest to darowizna na działalność pożytku publicznego.

bez limitu procentowego ani kwotowego – całą darowiznę, gdzie potwierdzeniem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Caritas oraz pisemne sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny dostarczone przez Caritas w ciągu 2 lat. Jest to darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła.

Osoby fizyczne (prywatne) mogą przekazaną darowiznę odpisać od dochodu:

do 6% uzyskanego dochodu, gdzie potwierdzeniem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Caritas. Jest to darowizna na działalność pożytku publicznego.

bez limitu procentowego ani kwotowego – całą darowiznę, gdzie potwierdzeniem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Caritas oraz pisemne sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny dostarczone przez Caritas w ciągu 2 lat. Jest to darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła.

 

Podstawa prawna:

I. DAROWIZNY OD OSÓB PRAWNYCH NA CELE OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. NR 96, POZ. 873 Z PÓŹŃ. ZM.).

Darowizny mogą być przekazywane na cele, określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym działalność charytatywną.

Zgodnie z przepisami tej ustawy oraz ustawy o podatku dochodowym każda osoba prawna może przekazać darowiznę do wysokości 10% dochodu.

Podatek dochodowy od osób prawnych:

"Art. 18 ust. l: Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22 , stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7 a ust. l po odliczeniu:

l) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie - łącznie do wysokości nie przekraczającej 10 proc. dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. l."

Osobami prawnymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są m.in. kościelne osoby prawne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Art.3 ust 3 Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Caritas prowadzi działalność pożytku publicznego (m.in. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, promocja i organizacja wolontariatu, i inne) w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dlatego też możliwe jest zarówno przekazanie na jej rzecz darowizn w wyżej wymienionej wysokości, jak i zgodne z ustawą ich odliczenie.

Odliczenie darowizn przekazanych na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

UWAGA: nie jest warunkiem przekazanie darowizny posiadanie przez Caritas statusu organizacji pożytku publicznego uzyskanego poprzez rejestrację w KRS

Patrz: art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1b i 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

II. DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH NA CELE OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. NR 96, POZ. 873 Z PÓŹŃ. ZM.).

Każda osoba fizyczna może przekazać na darowiznę o dowolnej wysokości na rzecz Caritas na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość odliczeń nie może jednak przekroczyć kwoty 6% dochodu.

Odliczenie 6% dochodu z tytułu darowizny przekazanej na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Patrz: art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

UWAGA: nie jest warunkiem przekazanie darowizny posiadanie przez Caritas statusu organizacji pożytku publicznego uzyskanego poprzez rejestrację w KRS

III. DAROWIZNY NA KOŚCIELNĄ DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZĄ OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Podstawą dla tego typu darowizn jest art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.)

"Darowizny podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych – wpłacane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność."

W przypadku darowizn na podstawie art. 55 ust. 7 nie ma limitu procentowego, ani kwotowego.

Odliczenie darowizn przekazanych na cele charytatywno-opiekuńcze powinno być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy. Dodatkowo Caritas ma obowiązek przekazać darczyńcy pokwitowanie odbioru darowizny, w którym potwierdzone jest przyjęcie kwoty darowizny, oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – przekazać pisemne sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą. Caritas jako kościelna osoba prawna ma prawo otrzymywania darowizn w trybie art. 55 ust. 7. Działalność charytatywno-opiekuńcza jest podstawową działalnością statutową Caritas.

 

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

ul. Wieniawskiego 5
71-142 Szczecin

tel. 91 487 49 05
tel./fax 91 487 33 24

szczecin@caritas.pl

Realizacja: MadeNet.pl