Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Przejdź do strony głównej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

O projekcie

Zobacz także:


BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji


 

Projekt „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – Lidera projektu oraz Caritas Polska – Partnera Projektu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020

Celem głównym projektu jest podniesienie standardów usług integracyjnych na rzecz obywateli państw trzecich w województwie zachodniopomorskim.

Celami szczegółowymi projektu realizowanymi przez Caritas Polska są:

 •     Utworzenie punktu informacyjno-doradczego działającego na rzecz obywateli państw trzecich. W puncie informacyjno-doradczym zapewniona będzie pomoc doradcza, administracyjna, prawna, psychologiczna i integracyjna, doradztwo zawodowe oraz socjalne wsparcie pomocowe.
 •     Przyznanie wsparcia socjalno-bytowego dla migrantów – obywateli państw trzecich w sytuacji konieczności.
 •     Realizacja kursów języka polskiego z elementami historii i kultury polskiej na adekwatnych poziomach nauczania.
 •     Przeprowadzenie kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców, omawiających zagadnienia administracyjno-prawne, związane z bezpieczeństwem oraz prawa i obowiązki obywatelskie.
 •     Utworzenie strategii integracji obywateli państw trzecich mieszkających na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez przeprowadzenie badań teoretycznych i empirycznych, ilościowych i jakościowych, określających rzeczywiste potrzeby migrantów, instytucji i innych podmiotów mających kontakt z cudzoziemcami i stworzenie na tej podstawie strategii działań integracyjnych na rzecz obywateli państw trzecich na terenie województwa zachodniopomorskiego .
 •     Realizacja specjalistycznych szkoleń dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców i Wydziału Polityki Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz przygotowanie i opublikowanie praktycznego podręcznika dla instytucji i organizacji działających na rzecz integracji obywateli państw trzecich.
 •     Wzmocnienie współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli państw trzecich poprzez wypracowanie efektywnego modelu współpracy pomiędzy instytucjami sektora publicznego z organizacjami pozarządowymi, umożliwiającego ekonomiczne i skuteczne udzielanej pomocy cudzoziemcom ukierunkowanej na uzyskanie przez nich samodzielności.
 •     Zapewnienie wsparcia kadr nauczycielskich w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim poprzez realizację szkoleń pogłębiających kompetencje międzykulturowe kadry pedagogicznej.
 •     Wzmocnienie procesu integracji dzieci polskich oraz obywateli państw trzecich poprzez organizację turnusów integracyjnych dla dzieci polskich i cudzoziemskich.
 •     Edukacja społeczna ukierunkowana na pogłębienie świadomości procesu migracji i konstruktywnego dialogu międzykulturowego.
 •     Prowadzenie podstrony internetowej Caritas Polska dla cudzoziemców w językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim, kompatybilnej z utworzoną przez lidera główną stroną internetową projektu „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego”


Nasz zespół stanowią specjaliści i eksperci pełniący funkcje takie jak doradca ds. integracji, ekspert ds. współpracy z pracodawcami, konsultant kulturowy, doradca zawodowy, opiekun świetlicy, specjalista ds. opracowania publikacji oraz materiałów merytoryczno-szkoleniowych, psycholog oraz prawnik.

 Projekt „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracjize społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, realizowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Caritas Polska.

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

ul. Wieniawskiego 5
71-142 Szczecin

tel. 91 487 49 05
tel./fax 91 487 33 24

szczecin@caritas.pl

Realizacja: MadeNet.pl